ભચાઉ નગરપાલિકા
દેશ
એલિવેશન
41 m (135 ft)
ભાષા
ગુજરાતી , હિન્દી
રાજય
ગુજરાત
વસ્તી
25,389
Time zone
IST (UTC+5:30)
જિલ્લો
કચ્છ
-
-
Sex ratio
13310:12079
Dholavira Ancient City
Jain Temple
Crc Manfara Bhachau
Euro Global Academy
Bhachau Wagad Welfare Hospital complex
Solar Panel Bhachau
   
શ્રી કુલદિ૫સિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા શ્રી મેહુલભાઇ જી. જોઘપુરા
પ્રમુખ
ઈ.ચા. ચીફ ઓફીસર

અગત્યના સંપર્ક :-

સરકારી કચેરીઓ :

અ.નં.
કચેરીનું અને અધિકારીશ્રીનું નામ
મોબાઈલ નંબર
કચેરીના ફોન નંબર
૧.
શ્રી આર.ડી.ભટ્ટ
પ્રાંત અધિકારીશ્રી
૦ર૮૩૭ રર૪૧૦૧
ર.
શ્રી કે.જી.ચૌધરી
મામલતદારશ્રી
૯૭ર૭૦ પ૮૧૦૦
૩.
શ્રી ડામોર
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
૯૯૭૯૩ ૩૦૬૧૭
૪.
શ્રી ચિરાગ પટેલ
નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી
પ.
શ્રી પંડયા, પી.આઈ.
પોલીસ ઈન્સપેકટરશ્રી
૯પ૮૬૩ ૦૧૪૮પ
૬.
શ્રી ઠકકર
ના.કા.ઈ.શ્રી મા ×મ (સ્ટેટ)
૯૪ર૭૧ રપ૩૩૮
૭.
શ્રી મ્યાત્રા
ના.કા.ઈ.શ્રી મા ×મ (પંચાયત)
૮.
શ્રી શર્મા
ના.કા.ઈ.શ્રી પા.પુ.
૯૯૭૮૪ ૦૬૯૧૯
૯.
શ્રી જાની, ડી.ઈ.
નર્મદા કેનાલ
૯૯૧૩૭ ૦૧૩૬૦
૧૦.
શ્રી ડો.સીંગ
બ્લોક હેલ્થ ઓફીસરશ્રી
   
૧૧.
શ્રી ડો.મેવાડા
અધિકારીશ્રી રેફરેલ હોસ્‍િપટલ
   
૧ર.
તિજોરી અધિકારીશ્રી    
૧૩.
સબરજીસ્ટ્રારશ્રી    
૧૪.
ઉ.ગુ.વિ.કં.લી.    
૧પ.
પરમારભાઈ
સીટી સર્વે કચેરી
૯૯૭૮૧ ૭૪૮૮૧