ભચાઉ નગરપાલિકા
દેશ
એલિવેશન
41 m (135 ft)
ભાષા
ગુજરાતી , હિન્દી
રાજય
ગુજરાત
વસ્તી
25,389
Time zone
IST (UTC+5:30)
જિલ્લો
કચ્છ
-
-
Sex ratio
13310:12079
Dholavira Ancient City
Jain Temple
Crc Manfara Bhachau
Euro Global Academy
Bhachau Wagad Welfare Hospital complex
Solar Panel Bhachau
   
શ્રી કુલદિ૫સિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા શ્રી મેહુલભાઇ જી. જોઘપુરા
પ્રમુખ
ઈ.ચા. ચીફ ઓફીસર

સંપર્ક:-

ભચાઉ નગરપાલિકા
નગર સેવા સદન
ભચાઉ-કચ્છ.
પીનકોડ : ૩૭૦૧૪૦
 
ફોન નબર : (૦ર૮૩૭) રર૩૦૬૦, ફેક્ષ- રર૪૦ર૮
      Email : contact@bhachaunagarpalika.org
      Website : www.bhachaunagarpalika.org